Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep-spektrum.pl
Szanowni Państwo, w celu dbałości o jakość świadczonych w ramach Sklepu Internetowego usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego sklep-spektrum.pl zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie tym znajdą Państwo informację niezbędne celem rejestracji Konta Klienta czy składania Zamówień na produkty najwyższej jakości znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego. Do powyższego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki Prywatności, która zawiera informację dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych jakimi się kierujemy w Sklepie Internetowym sklep-spektrum.pl i których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO. SPEKTRUM ceni prywatność swoich klientów dlatego dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) W Regulaminie użyto pojęć, które zostały wymienione poniżej i które należy rozumieć w następujący sposób:
a. Administrator danych osobowych – jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. sklep.spektrum@gmail.com
c. Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
d. Koszyk – jest specjalnie przygotowaną i udostępnioną dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
e. Powiadomienie – to wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
f. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
h. Sprzedawca – Edyta Kowal-Sulowska SPEKTRUM, ul. Relaksowa 27/72 20-819 Lublin, NIP 5050051982, REGON: 368223048
i. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.
2) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
3) W celu uzyskania informacji dotyczących metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu lub kontakt pod adresem mailowym.
4) Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.
5) Bardzo ważne jest aby pamiętać, iż:
a. momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta jest moment kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ.
b. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
6) W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§2 REJESTRACJA KONTA KLIENTA
1) W Sklepie Internetowym złożenie zamówienia możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Klienta jak również bez obowiązku rejestracji jako Klient niezalogowany. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest bezpłatne.
2) Rejestracji Konta Klienta dokonać można zarówno z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego jak i z poziomu każdej podstrony Sklepu Internetowego klikając w przycisk MOJE KONTO oraz następnie klikając przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ po uzupełnieniu niezbędnych danych tj. adresu e-mail oraz hasła.
3) Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych podczas rejestracji wymaga:
a. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
b. złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c. opcjonalnie złożenia ewentualnego oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestii.
4) Z chwilą kliknięcia przycisku, o którym mowa powyżej w pkt. 3 zostaje zawarta drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1) Sprzedawca w celu zagwarantowania Klientowi wygody przy dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym umożliwia składanie Zamówień zarówno po dokonaniu rejestracji zgodnie z procedurą określoną w §2 , jak również bez dokonywania rejestracji.

2) W celu złożenia Zamówienia w pierwszej kolejności Klient powinien wybrać interesujący go Produkt znajdujący się w ofercie Sprzedawcy określając jego liczbę oraz ewentualną specyfikację, a następnie dodać wskazany Produkt do Koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
3) Klient może zakończyć składanie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wejście do Koszyka. Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala na precyzyjne sprawdzenie m.in.:
a. nazwy zamawianych produktów;
b. ilości zamawianych produktów;
c. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;
d. wprowadzenia kodów kuponu;
e. kosztów dostawy.

4) Po sprawdzenie informacji o Produktach wchodzących w skład składanego przez Klienta Zamówienia w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
5) Klikniecie w przycisk PRZEJDŹ DO KASY spowoduje uruchomienie interaktywnego formularza Zamówienia, który należy uzupełnić poprzez:
a. wprowadzenie danych kontaktowych lub zalogowanie się na wcześniej utworzonym Koncie Klienta;
b. zaznaczenie właściwej opcji płatności;
c. zaznaczenie właściwej opcji dostawy Produktu;
6) Po uzupełnieniu interaktywnego formularza Zamówienia, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy ostatecznie potwierdzić z złożenie Zamówienia klikając przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ.
7) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuję Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.
8) Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta Powiadomienie o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
a. Płatność poprzez system płatności tpay.com ;
b. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

2) Każdy Klient akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie z przepisami ustawy o VAT, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
3) Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana wedle wyboru Klienta na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesyłka Kurierska;
b. Paczkomaty InPost.

4) Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5) Produkty o charakterze medycznym, które nie są zabawkami mogą różnić się kolorem od produktów na zdjęciu.

§5. REKLAMACJE
1) Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
3) Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
4) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
5) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.
6) Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
2) Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
6) Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1) Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2) Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy.
5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2017 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep-spektrum.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep-spektrum.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie internetowej jest Edyta Kowal-Sulowska SPEKTRUM, ul. Relaksowa 27/72 20-819 Lublin, NIP 5050051982, REGON: 368223048
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
a. zawarcia oraz wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
b. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
6. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy sprzedaży zawartej Tobą lub do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz, a także po upływie tego terminu w celach:
a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
10. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3. do usunięcia danych
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
• nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
• adres IP;
• wersję oprogramowania przeglądarki;
• system operacyjny komputera;
• logi systemowe;
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
• imię i nazwisko lub nazwa firmy;
• adres;
• adres poczty elektronicznej;
• numer telefonu kontaktowego

§4 PLIKI COOKIES
1) Serwis korzysta z plików cookies.
2) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
10) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
13) Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklep.spektrum@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR. 2
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia
Do
Edyta Kowal-Sulowska SPEKTRUM,
ul. Relaksowa 27/72
20-819 Lublin,
NIP 5050051982,
REGON: 368223048

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej

zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

• wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatnej naprawy produktu* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny produktu o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
• proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1) ……………………………………………………….
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny produktu na konto

……………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)
Z poważaniem

ZAŁĄCZNIK NR. 2
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia
Do
Edyta Kowal-Sulowska SPEKTRUM,
ul. Relaksowa 27/72
20-819 Lublin,
NIP 5050051982,
REGON: 368223048

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

Proszę o zwrot ceny zakupionego Produktu na nr. rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
podpis konsumenta