Zadania pedagoga i psychologa w przedszkolu i szkole

-Prowadzenie badań oraz działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
-Wspieranie mocnych stron uczniów
-Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
-Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
-Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

Edukacja Jest Podróżą

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij